2016-01-19

Odwołania i zażalenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie jest organem administracji publicznej I instancji.

 

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji publicznej rozstrzyga sprawę wydając decyzję lub postanowienie, w zależności od wymogów prawa.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może odwołać się od decyzji oraz złożyć zażalenie na postanowienie.

 

Odwołanie od decyzji/zażalenie od postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie wnosi się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie.

 

 

Terminy:

 

Odwołanie od decyzji:

 

1. wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

2. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu

3. wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

 

(pkt. 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)

 

 

Zażalenie na postanowienie:

 

1. wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

2. wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania /zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę:

 

  • jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ( art. 132 kpa)

 

  • jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie przesyła odwołanie /zażalenie wraz z aktami sprawy do Pomorskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektorowa Sanitarnego  (art.133 kpa).

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.

Od decyzji/postanowienia organu II instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się