2016-01-18

Rejestry wewnętrzne

W PSSE w Sopocie nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji i archiwów.

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOPOCIE

PROWADZI NASTĘPUJĄCE REJESTRY WEWNĘTRZNE:

 

 

1. rejestr skarg i wniosków oraz rejestr interwencji,

2. rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

3. rejestr wydawanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

4. rejestr wydawanych legitymacji służbowych,

5. rejestr zarządzeń dyrektora,

6. rejestr pism przychodzących i wychodzących,

7. rejestr obiektów znajdujących się pod kontrolą PSSE w Sopocie,

8. rejestr kontroli sanitarnych,

9. rejestr decyzji administracyjnych,

10. rejestr awarii urządzeń wodociągowych oraz rejestr badań powtórnych,

11. rejestr chorób zawodowych,

12. rejestr zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych,

13. rejestr zakładów, w których występują czynniki rakotwórcze,

14. rejestr wyników badań środowiskowych,

15. rejestr zakładów stosujących, wprowadzających do obrotu, prekursory narkotyków z grupy II A-R i II B-R,

16. rejestr importerów, producentów i dystrybutorów oraz zakładów stosujących substancje i preparaty chemiczne,

17. rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz osób pokąsanych i szczepionych przeciwko wściekliźnie,

18. rejestr dodatnich dadań laboratoryjnych (rejestr nosicieli Shigella i Salmonella, nosicieli antygenu HBS i przeciwciał HCV, zgłoszeń czynników chorobotwórczych),

19. rejestr osób uchylających się od szczepień,

20. rejestr wydawanych szczepionek,

21. rejestr powiadomień RASFF i RAPEX

22. rejestr podmiotów gospodarczych branży żywnościowej objętych nakazem nadzoru PPIS w Sopocie w systemie informatycznym SBŻ II,

23. rejestr uzgodnień projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

24. rejestr uzgodnień warunków zabudowy i i zagospodarowania terenu,

25. rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

26. rejestr budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

27. rejestry pobieranych próbek,

28. rejestry szkoleń

29. rejestr nałożonych mandatów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się