2016-01-18

Oświadczenie o kontroli zarządczej

W związku z art. 69 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych wprowadzone Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sopocie funkcjonuje system kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zadania związane z kontrolą zarządczą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie są wykonywane w oparciu o opracowane zarządzenia, regulaminy, monitoring mierników obrazujących realizację zadań itd. czyli o istniejący system zarządzania jednostką. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sopocie ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej w sposób dający rozsądne zapewnienie, że:

 

1) funkcjonowanie PSSE jest zgodne z przepisami prawa, przyjętymi zarządzeniami, procedurami i regulaminami,

2) działania PSSE są prowadzone skutecznie i efektywnie a plan, programy, zamierzenia i cele są osiągane,

3) sprawozdania i inne informacje publikowane lub udostępniane są dokładne, wiarygodne i aktualne,

4) zasoby PSSE są dostatecznie chronione, zabezpieczane i nadzorowane,

5) przestrzegane i promowane są zasady etycznego postępowania,

6) zapewniono skuteczny i efektywny przepływ informacji,

7) przygotowano i wdrożono system zarządzania ryzykiem.

 

Za kontrolę zarządczą w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sopocie odpowiedzialni są także:

1) główny księgowy,

2) kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji w odniesieniu do komórek którymi zarządzają,

3) pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w zakresie swojej pracy,

4) pozostali pracownicy.

 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności wynika z zadań określonych w regulaminie organizacyjnym WSSE, zakresów obowiązków uprawnień i odpowiedzialności oraz udzielonych upoważnień.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się